عکس آتش زدن سفارت عربستان

معترضين اعدام آیت الله شیح نمر، به سفارت عربستان حمله كرده و اقدام به تخريب اين سفارت كرده اند. آنها همچنین این سفارتخانه را به آتش كشيده اند.

تجمع كنندگان شعار “مرگ بر ال سعود” ، “شيخ نمر راهت ادامه دارد” ،”سفارت سعودي تعطيل بايد گردد” سر مي دهند .
پليس از دقایقي قبل حلقه امنيتي اطراف سفارت ايجاد كرده است و تلاش مي كند تجمع كنندگان را متفرق كند. دود غليظ از ساختمان سفارت در حال خارج شدن است و سفارت كاملا در آتش سوخته است هم اكنون در كنترل مامورين انتظامي است.معترضين با كوكتول مولوتوف به نيروهاي پليس حمله كرده و تعدادي از مامورين ناجا دچار سوختگي شده است .